UPS เครื่องสำรองไฟ

เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และป้องกันฟ้าผ่า กระแสไฟตก ไฟเกิน หรือไฟกระชาก ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร์และข้อมูลภายในเครื่อง

Showing all 6 results